نام دیگر : بادیان ختایی

نام گیاه شناسی: Illicium verum گیاه خانواده: Illiciaceae کشور مبدا: چین بخش گیاه: Seeds 

محصولی دردسته بندی مورد نظر موجود نیست