مشخصات رایحه : یک آکورد پیچیده که توسعه داده شده توسط mane ،  که می تواند تعریفی از عنوان چوب، منبر، چرمی، آروماتیک باشد.