معطر آروماتیک میوه‌ای (Aromatic Fruity)

این یک گروه عمدتا شامل رایحه های مردانه و زنانه است که شامل اجزای معطر و میوه های تازه ای است که باعث می شود احساس تازه و مرطوب مانند ایجاد شود. اغلب خنک هستند و البته تشخیص آنها در عطرها فقط وقتی حاصل میشود که با تنفس عمیق، عطر آن حس میشود.